הרכב הועדה

גרי עמל
יו"ר – מנכ"ל
עו"ד חיים שימן
חבר- יועמ"ש
רינה יוסף
חברה - גזברית
דנית גלעד  
מזכירת הוועדה