רכישת מכרזים

לתשלום עבור רכישת מכרזים פומביים במחלקת הגבייה, שעות קבלת קהל כדלקמן:

יום א' 08:30-12:30    16:00-18:30

יום ב' אין קבלת קהל

יום ג' 08:30-15:30

יום ד' 08:30-12:30

מכרז פומבי מס' 10/2017 - הזמנה להציע הצעות לביצוע עבודות תכנון, הקמה, הפעלה, מסירה ותחזוקה של מתקנים לייצור חשמל בטכנולוגיית PV (פוטו - וולטאי) על פי הסדרת מונה נטו

1. עיריית ערד (להלן: "הרשות") מזמינה בזאת מציעים להגיש הצעות לביצוע עבודות תכנון, הקמה, הפעלה (מסירה ותחזוקה של מתקנים לייצור חשמל בטכנולוגיה PV  (פוטו - וולטאי). הרשות מעריכה, אך אינה מתחייבת, כי אומדן הספק המתקנים המצרפי הצפוי הינו בשיעור של  כ- 800 קילואוט מותקן.

2. ניתן לעיין במסמכי המכרז לרבות בתנאי הסף החל מיום 16/7/2017 במשרדי העירייה בכתובת  הפלמ"ח 6, ערד בימים א'-ה' בין השעות 09:00 בבוקר ועד 14:00 אחה"צ.

3. את מסמכי המכרז יש לרכוש תמורת 2,000 ₪ שיגבו ולא יוחזרו. תשלום במחלקת גביה בימים א', ד', ה' בין  השעות 08:30 – 12:30; אחה"צ, ביום א' בין השעות 16:00-  18:30; יום ג' בין השעות 08:30-15:30; יום ב' אין קבלת קהל.

4. מפגש קבלנים יתקיים ביום ד' בתאריך 26/7/17 בשעה 11:00 בחדר ישיבות של העירייה. השתתפות בכנס המציעים איננה חובה.

5. המועד האחרון להגשת ההצעות נקבע ליום חמישי  ה- 15/8/2017 בשעה 12:00.

6. אין העירייה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה או הטובה ביותר או כל הצעה שהיא.

7. האמור במודעה זו הוא תמצית בלבד של ההוראות המלאות המפורטות במסמכי המכרז ובכל מקרה של סטייה ו/או אי התאמה בין האמור בפרסום זה דלעיל לבין האמור במסמכי המכרז, יחייבו בלעדית התנאים והכללים המלאים המפורטים במסמכי המכרז.

עו"ד ניסן בן חמו, ראש העיר.

מכרזים לשנת 2016 שהגשתם הסתיימה