רכישת מכרזים

לתשלום עבור רכישת מכרזים פומביים במחלקת הגבייה, שעות קבלת קהל כדלקמן:

יום א' 08:30-12:30    16:00-18:30

יום ב' אין קבלת קהל

יום ג' 08:30-15:30

יום ד' 08:30-12:30

מכרז פומבי 12/2018 - הזמנת הצעות לביצוע עבודות לייעול תהליך חימום המים בבריכה העירונית בערד

עיריית ערד מזמינה בזה הצעות מקבלנים לביצוע: עבודות לייעול תהליך חימום המים בבריכה העירונית בערד. ניתן לעיין בטפסים, תכניות, תנאי מכרז, וטפסי הצעה בלשכת מנכ"ל העירייה או באתר העירייה www.arad.muni.il  החל מתאריך 15/04/2018 בשעה 12:00.

את מסמכי המכרז יש לרכוש תמורת 1,000 ₪ שיגבו ולא יוחזרו. תשלום במחלקת גביה בימים  א', ד', ה'  בין  השעות 08:30 – 12:30; אחה"צ, ביום א' בין השעות 16:00 - 18:30; יום ג' בין השעות 08:30 - 15:30; יום ב' אין קבלת קהל.

ההצעה תוגש במעטפה סגורה במסירה ידנית, עד ליום 31/05/2018 בשעה 16:00 לתיבת המכרזים של עיריית ערד, בלשכת מנכ"ל העירייה.

תנאי סף – הינם כמפורט בסעיף 17 למסמכי המכרז

תיאור כללי של העבודה - הכול בהתאם למפורט במסמכי המכרז.

זמן ביצוע עבודה – כמפורט בנספח ד'.

העירייה שומרת לעצמה את הזכות להפחית ולהגדיל את היקף העבודה לפי ראות עיניה. בעת הדיון תתחשב העירייה ביכולתו של המציע.

סיור הקבלנים יתקיים ביום 08/05/2018 בשעה 11:00 נפגשים באולם חרמון. השתתפות בסיור זה הינה חובה כדי להשתתף במכרז. קבלן שלא ישתתף בסיור, הצעתו תיפסל.

לברורים ניתן לפנות למנהל הקאנטרי מר ולדימיר אוסטין בטלפון: 0508294353 בשעות 09:00 – 14:00.

מכרז פומבי 08/2018 ביצוע השלמת עבודות מרכז רעים בערד

עיריית ערד מזמינה בזה הצעות מקבלנים לביצוע: השלמת עבודות במרכז רעים בערד.

ניתן לעיין בטפסים, תכניות, תנאי מכרז, וטפסי הצעה בלשכת מנכ"ל העירייה או באתר העירייה www.arad.muni.il החל מתאריך 26/03/2018 בשעה 12:00.

את מסמכי המכרז יש לרכוש תמורת 2,500 ₪ שיגבו ולא יוחזרו. תשלום במחלקת גביה בימים  א', ד', ה'  בין  השעות 08:30 – 12:30; אחה"צ, ביום א' בין השעות 16:00 - 18:30; יום ג' בין השעות 08:30 - 15:30; יום ב' אין קבלת קהל.

ההצעה תוגש במעטפה סגורה במסירה ידנית, עד ליום 26/04/2017 בשעה 16:00 לתיבת המכרזים של עיריית ערד, בלשכת מנכ"ל העירייה.

תנאי סף

1.      על הקבלן להיות בעל רישיון קבלן בדירוג ג' 3 לפחות.

2.      על הקבלן להגיש המלצות בגין 2 פרויקטים שביצע בהיקף של לפחות  10,000,000 ₪.

תיאור כללי של העבודה

עבודת השלמה של המבנה על מערכותיו וזאת לצורך הפעלתו ומסירתו לידי העירייה והכל בהתאם לכתב הכמויות ויתר מסמכי המכרז.

זמן ביצוע עבודה:

זמן ביצוע העבודה יהיה 3 חודשים מיום קבלת צו תחילת העבודה.

העירייה שומרת לעצמה את הזכות להפחית ולהגדיל את היקף העבודה לפי ראות עיניה. בעת הדיון תתחשב העירייה ביכולתו של המציע.

סיור הקבלנים יתקיים ביום 08/04/2018 בשעה 10:00 נפגשים בלשכת מנכ"ל העירייה. השתתפות בסיור זה הינה חובה כדי להשתתף במכרז. קבלן שלא ישתתף בסיור, הצעתו תיפסל.

לברורים ניתן לפנות למשרד מנכ"ל העירייה בטלפון: 08-9951602 בשעות 09:00 – 14:00.