רכישת מכרזים

לתשלום עבור רכישת מכרזים פומביים במחלקת הגבייה, שעות קבלת קהל כדלקמן:

יום א' 08:30-12:30    16:00-18:30

יום ב' אין קבלת קהל

יום ג' 08:30-15:30

יום ד' 08:30-12:30

מכרז פומבי מס' 30/2018 - הפעלת מרכז יום לאזרחים ותיקים ומועדון קפה אירופה

עיריית ערד מזמינה בזה הצעות מספקים להפעלת מרכז יום לאזרחים ותיקים ומועדון קפה אירופה. ניתן לעיין בטפסים, תכניות, תנאי מכרז, וטפסי הצעה בלשכת מנכ"ל העירייה או באתר העירייה www.arad.muni.il  החל מתאריך 23/08/2018 .

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש תמורת 1,000 ₪ שיגבו ולא יוחזרו. תשלום במחלקת גביה בימים  א', ד', ה'  בין  השעות 08:30 – 12:30; אחה"צ, ביום א' בין השעות 16:00-  18:30; יום ג' בין השעות 08:30-15:30; יום ב' אין קבלת קהל.

ההצעה תוגש במעטפה סגורה במסירה ידנית בלבד, עד לתאריך 04/10/2018 בשעה 16:00 לתיבת המכרזים של עיריית ערד, המצויה בלשכת מנכ"ל העירייה.

תנאי סף להשתתפות במכרז: ספק בעל ניסיון בתחום של לפחות שלוש שנים באספקת שרות דומה לרשויות מקומיות, גופים ממשלתיים ועסקים, יש לצרף המלצות מגופים אלה.

העירייה שומרת לעצמה את הזכות להפחית ולהגדיל את היקף העבודה לפי ראות עיניה. בעת הדיון תתחשב העירייה ביכולתו של המציע.

לברורים ניתן לפנות למשרד מחלקת הרווחה בטלפון: 08-9951658 בשעות 09:00 – 14:00.

מכרז מספר 31/2018 - שירותי סליקה של כרטיסי אשראי עבור עיריית ערד

עיריית ערד מזמינה בזה הצעות מספקים לשירותי סליקה של כרטיסי אשראי עבור עיריית ערד.

ניתן לעיין בטפסים, תכניות, תנאי מכרז, וטפסי הצעה בלשכת מנכ"ל העירייה או באתר העירייה www.arad.muni.il  החל מתאריך 23/08/2018 בשעה 12:00.

את מסמכי המכרז יש לרכוש תמורת 2,500 ₪ שיגבו ולא יוחזרו. תשלום במחלקת גביה בימים  א', ד', ה'  בין  השעות 08:30 – 12:30; אחה"צ, ביום א' בין השעות 16:00 - 18:30; יום ג' בין השעות 08:30 - 15:30; יום ב' אין קבלת קהל.

ההצעה תוגש במעטפה סגורה במסירה ידנית, עד ליום 20/09/2018 בשעה 16:00 לתיבת המכרזים של עיריית ערד, בלשכת מנכ"ל העירייה.

תנאי סף: היקף העסקאות בכרטיסי חיוב שנסלקו בבתי עסק בישראל לא יפחת מ 50 מיליארד ₪ בשנת 2017 (המציע יצרף אישור חתום ע"י רו"ח).

תאור כללי של העבודה:

א.    שרותי סליקה של כרטיסי אשראי על פי אפיון השרותים המפורט במסמכי המכרז.

ב.     סכום הגבייה בכרטיסי אשראי על פי נתוני הביצוע בפועל בשנת 2017 הוא כ 12 מלש"ח.

ג.       אין בנתון כאמור כדי לחייב את העירייה לגבי סכום הגבייה הצפוי.

לברורים ניתן לפנות לגבי ימית לוי במחלקת הנהלת חשבונות בטלפון: 08-9951628 בשעות 09:00 – 14:00.