רכישת מכרזים

לתשלום עבור רכישת מכרזים פומביים במחלקת הגבייה, שעות קבלת קהל כדלקמן:

יום א' 08:30-12:30    16:00-18:30

יום ב' אין קבלת קהל

יום ג' 08:30-15:30

יום ד' 08:30-12:30

מכרז מס' 24/17 לביטוח כלי רכב, טרקטורים ונגררים

 

 

 

עיריית ערד, (להלן "העירייה"), מזמינה בזאת הצעות מחיר לביטוח כלי רכב שונים של העירייה  וגופים משולבים, (להלן "הרשות").ניתן לעיין בטפסים, תנאי מכרז, וטפסי הצעה בלשכת מנכ"ל העירייה או באתר העירייה www.arad.muni.il החל מתאריך 19/11/2017 בשעה 12:00. את מסמכי המכרז יש לרכוש תמורת 2,500 ₪ שיגבו ולא יוחזרו. תשלום במחלקת גביה בימים  א', ד', ה'  בין  השעות 08:30 – 12:30; אחה"צ, ביום א' בין השעות 16:00 - 18:30; יום ג' בין השעות 08:30 - 15:30; יום ב' אין קבלת קהל.ההצעה תוגש במעטפה סגורה במסירה ידנית, עד ליום 21/12/2017 בשעה 16:00 לתיבת המכרזים של עיריית ערד, בלשכת מנכ"ל העירייה.

לברורים ושאלות ניתן לפנות לאחראית הביטוחים בעירייה בטלפון: 08-9951627 בשעות 09:00 – 14:00.

עו"ד ניסן בן חמו, ראש העיר.

מכרז פומבי: 17/2017 שיפוץ מלתחות נשים בקאנטרי קלאב ערד.

עיריית ערד מזמינה בזה הצעות מקבלנים לביצוע: שיפוץ מלתחות נשים בקאנטרי קלאב ערד

את מסמכי המכרז יש לרכוש תמורת 1,000 ₪ שיגבו ולא יוחזרו. תשלום במחלקת גביה בימים  א', ד', ה'  בין  השעות 08:30 – 12:30; אחה"צ, ביום א' בין השעות 16:00 - 18:30; יום ג' בין השעות 08:30 - 15:30; יום ב' אין קבלת קהל.

ההצעה תוגש במעטפה סגורה במסירה ידנית, עד ליום 30/11/2017 בשעה 16:00 לתיבת המכרזים של עיריית ערד, בלשכת מנכ"ל העירייה.

תנאי סף

קבלן רשום ברשם הקבלנים בענף 100 בסיווג א'2 לפחות או בענף 131 בסיווג א'1.

תיאור כללי של העבודה

שיפוץ כללי של כל מתחם מלתחות נשים כולל עבודות בטון, אינסטלציה, חשמל, חיפויים וכיוצ"ב. הכל בהתאם למפורט במסמכי המכרז.

יודגש כי העבודה בשטח תחל רק ב – 01.03.2018. עד לתאריך זה הקבלן הזוכה יכין, ירכוש, יזמין ויבצע את כל ההכנות, מוצרים, רכיבים וכיוצ"ב הנדרשים לביצוע העבודה נשוא מכרז זה, באופן רציף וללא הפסקות מיותרות.

העירייה שומרת לעצמה את הזכות להפחית ולהגדיל את היקף העבודה לפי ראות עיניה. בעת הדיון תתחשב העירייה ביכולתו של המציע.

סיור הקבלנים יתקיים ביום 19/11/2017 בשעה 10:00 נפגשים במחלקת ביצוע בעירייה. השתתפות בסיור זה הינה חובה כדי להשתתף במכרז. קבלן שלא ישתתף בסיור, הצעתו תיפסל.

לברורים ניתן לפנות למשרד מחלקת הביצוע בטלפון: 08-9951620 בשעות 09:00 – 14:00.

 

עו"ד ניסן בן חמו

ראש העיר

לצפייה במסמכי המכרז לחץ כאן.

מכרז פומבי מס' 25/2017 - בקשה לקבלת הצעות לביצוע עבודות תכנון, אספקה, התקנה ואחריות של מתקני תאורת פנים ומיזוג אויר במבני ציבור לטובת פרויקט התייעלות אנרגטית וחיסכון בערד

1.       עיריית ערד (להלן: "הרשות") מזמינה בזאת מציעים להגיש הצעות לביצוע עבודות תכנון, אספקה, התקנה ואחריות של מתקני תאורת פנים ומיזוג אויר במבני ציבור לטובת פרויקט התייעלות אנרגטית וחיסכון בערד.

2.       ניתן לעיין במסמכי המכרז לרבות בתנאי הסף החל מיום 31/10/2017 במשרדי העירייה בכתובת רח' הפלמ"ח 6, ערד בימים א'-ה' בין השעות 09:00 בבוקר ועד 16:00 אחה"צ.

3.       את מסמכי המכרז יש לרכוש תמורת 1,500 ₪ שיגבו ולא יוחזרו. תשלום במחלקת גביה בימים א', ד', ה' בין  השעות 08:30 – 12:30; אחה"צ, ביום א' בין השעות 16:00-  18:30; יום ג' בין השעות 08:30-15:30; יום ב' אין קבלת קהל.

4.       כנס מציעים חובה יתקיים ביום ד' 08/11/2017 בשעה 11:00, נפגשים בחדר ישיבות "חרמון" בעירייה. מודגש, כי מציע אשר לא ישתתף בכנס המציעים במלואו, מתחילתו ועד סופו, לא תתאפשר השתתפותו במכרז.

5.       המועד האחרון להגשת ההצעות נקבע ליום חמישי  ה- 29/11/2017 בשעה 12:00.

6.       אין העירייה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה או הטובה ביותר או כל הצעה שהיא.

7.       האמור במודעה זו הוא תמצית בלבד של ההוראות המלאות המפורטות במסמכי המכרז ובכל מקרה של סטייה ו/או אי התאמה בין האמור בפרסום זה דלעיל לבין האמור במסמכי המכרז, יחייבו בלעדית התנאים והכללים המלאים המפורטים במסמכי המכרז.

עו"ד ניסן בן-חמו, ראש העיר.

מכרז פומבי 9/2017 : תכנית מפורטת להרחבת אתר הטמנה אשפה "זוהר" במחוז דרום

עיריית ערד (להלן: "העירייה") מזמינה בזאת להציע הצעות לתוכנית מפורטת להרחבה אתר הטמנה אשפה "זוהר" במחוז דרום, בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז.

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש תמורת 1,000 ₪ שיגבו ולא יוחזרו.  תשלום במחלקת גבייה בימים א', ד', ה', בין השעות 08:30 – 12:30 ; אחה"צ , ביום א' בין השעות  16:00 – 18:30; יום ג' בין השעות 8:30 – 15:30; יום ב' אין קבלת קהל.

ההצעה תוגש במעטפה סגורה במסירה ידנית, עד ליום 23/11/2017  בשעה 16:00 לתיבת המכרזים של עיריית ערד, בלשכת ראש העיר.

ניתן לעיין בטפסים, תכניות, תנאי מכרז, וטפסי הצעה בלשכת ראש העיר או באתר העירייה www.arad.muni.il  החל מתאריך 26/10/2017 שעה 12:00.

סיור מציעים יתקיים ביום 02/11/2017  שעה 10:00 נפגשים בלשכת ראש העיר – עיריית ערד.  

השתתפות בסיור זה הינה חובה כדי להשתתף במכרז. מציע שלא ישתתף בסיור, הצעתו תיפסל.

לברורים ניתן לפנות לגב' מרים אלחדד מהנדסת עיריית ערד טלפון: 08-9951616 בשעות 09:00 – 15:30. 

*הצעות שלא תוגשנה במועד לא תתקבלנה * אין לשלוח הצעות בכל דרך אחרת למעט מסירה ידנית * הוראות מפורטות נוספות מצויות במסמכי המכרז.

עו"ד ניסן בן חמו, ראש העיר

הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד עפ"י תקנה 3(4) ו/או התקשרות עם יועץ/מתכנן/מפקח עפ"י תקנה 3 (8) לתקנות העיריות (מכרזים), התשמ"ח - 1987

עיריית ערד מעוניינת לאשר את ההתקשרות עם חברת "ביתנית" לצורך הקמת חדר שנאים, וזאת עפ"י פירוט בחוות הדעת המצ"ב. אדם הסבור כי קיים ספק המסוגל לבצע את ההתקשרות רשאי לפנות לעיריית ערד באמצעות אתר האינטרנט ו/או בפניה למחלקת הרכש העירונית בפקס : 08-9951214 (לאישור קבלת הפקס בטלפון 08-9951677), עד ליום 08.10.17 בשעה 10:00 בבוקר.

מכרזים לשנת 2016 שהגשתם הסתיימה