רכישת מכרזים

לתשלום עבור רכישת מכרזים פומביים במחלקת הגבייה, שעות קבלת קהל כדלקמן:

יום א' 08:30-12:30    16:00-18:30

יום ב' אין קבלת קהל

יום ג' 08:30-15:30

יום ד' 08:30-12:30

הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד עפ"י תקנה 3(4) ו/או התקשרות עם יועץ/מתכנן/מפקח עפ"י תקנה 3 (8) לתקנות העיריות (מכרזים), התשמ"ח – 1987

עיריית ערד מעוניינת לאשר את ההתקשרות עם "אגם בקרה ניטור ושליטה בע"מ" לצורך תחזוקה, וזאת עפ"י פירוט חוות הדעת המצורפת למודעה זו. אדם הסבור כי קיים ספק המסוגל לבצע את ההתקשרות רשאי לפנות לעיריית ערד באמצעות אתר האינטרנט ו/או בפניה למחלקת הרכז העירונית בפקס : 08-9951214 (לאישור קבלת הפקס בטלפון – 08-9951677), עד ליום 21.05.17 בשעה 10:00.

גרי עמל, מנכ"ל

הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד עפ"י תקנה 3(4) ו/או התקשרות עם יועץ/מתכנן/מפקח עפ"י תקנה 3 (8) לתקנות העיריות (מכרזים), התשמ"ח – 1987

עיריית ערד מעוניינת לאשר את ההתקשרות עם "מוטורולה סולושנס בע"מ" לצורך תחזוקה, וזאת עפ"י פירוט חוות הדעת המצורפת למודעה זו. אדם הסבור כי קיים ספק המסוגל לבצע את ההתקשרות רשאי לפנות לעיריית ערד באמצעות אתר האינטרנט ו/או בפניה למחלקת הרכז העירונית בפקס : 08-9951214 (לאישור קבלת הפקס בטלפון – 08-9951677), עד ליום 21.05.17 בשעה 10:00 בבוקר.

גרי עמל, מנכ"ל

הודעה על הארכת המועד להגשת הצעות למכרז פומבי מס' 06/2017 לשדרוג/החלפת מרכזיה טלפונית ומערכת Contact Center בעירייה

עיריית ערד מודיעה בזאת על הארכת המועד להגשת הצעות למכרז פומבי מס' 06/2017 לשדרוג/החלפת מרכזיה טלפונית ומערכת Contact Center בעירייה.

ניתן לעיין בטפסים, תכניות, תנאי מכרז, וטפסי הצעה בלשכת מנכ"ל העירייה או באתר העירייה www.arad.muni.il החל מתאריך 20/03/2017 החל מהשעה 12:00.

את מסמכי המכרז יש לרכוש תמורת 1,000 ₪ שיגבו ולא יוחזרו. תשלום במחלקת גביה בימים  א', ד', ה'  בין  השעות 08:30-12:30; אחה"צ, ביום א' בין השעות 16:00-18:30; יום ג' בין השעות 08:30-15:30; יום ב' אין קבלת קהל.

ההצעה תוגש במעטפה סגורה במסירה ידנית, עד ליום 07/05/2017 בשעה 16:00 לתיבת המכרזים של עיריית ערד, בלשכת מנכ"ל העירייה.

תנאי הסף להשתתפות במכרז:  משתתפים במכרז יכולים להיות רק חברות בעלות ניסיון קודם במתן שירות נשוא המכרז לשלוש רשויות מקומיות/ארגונים גדולים בחמש שנים האחרונות והעומדות בתנאי הסף כמפורט במסמכי המכרז.

תיאור כללי של העבודה: אספקה והתקנה של מרכזיית טלפונים ומערכות נלוות, המשרתת כ-300 משתמשים, חיבור רציף של כלל המשתמשים, הפעלת המערכת ומתן אחריות ושירותי תחזוקה.

העירייה שומרת לעצמה את הזכות להפחית ולהגדיל את היקף העבודה לפי ראות עיניה. בעת הדיון רשאית העירייה להתחשב ביכולתו של המציע.

לברורים ניתן לפנות למר אלכס בנוביצקי מ"מ מנהל מחלקת המחשוב בטלפון: 08-9951704 בשעות 09:00-14:00.

אין כל שינוי במסמכי המכרז.

עו"ד ניסן בן - חמו , ראש העיר.

 

 

מכרז פומבי מס' 7/2017 - שכירת מנחת מטוסים

 כללי 

 1. הינך מוזמן בזאת להשתתף במכרז לשכירת המנחת הנ"ל המתואר להלן . טפסים, תנאי מכרז, וטפסי הצעה ניתן לקבל   בלשכת מזכירת הועדה הגב' אורטל לוי  החל מתאריך 28/03/2017 תמורת 2,500 ₪ שיגבו ולא יוחזרו. ניתן לצפות במסמכי המכרז גם באתר העירייה. תשלום במחלקת גביה בימים א', ד', ה' בין השעות 08:30 – 12:30; אחה"צ, יום א' מ- 16:00 - 18:30; יום ג' בין השעות 08:30-15:30; יום ב' אין קבלת קהל.

 תאור הנכס

2.  ואלה פרטי המבנה:

מהות הנכס: מנחת מטוסים.

השימוש: מנחת מטוסים.

שטח הנכס: כ- 241 דונם.

מיקום:  אזור התעשיה הדרומי, גוש ארעי 100625 חלקה 1 בחלק, מגרשים 10 בחלק, 13 ו-14 בהתאם לתב"ע 24/בת/19בערד.                               

תנאי סף:

3.   מטרת ההפעלה של הנכס המושכר תהיה אך רק למנחת מטוסים.

4.   המציע חייב להחזיק או להמציא רישיון הפעלה של רת"א.

5.   מחיר מינימום

מחיר המינימום למכרז הנ"ל  הינו 14,000  (ארבע עשר אלף ₪ לחודש) כפול 60 חודשי שכירות. סכום זה לא כולל מע"מ. לחלופין מחיר מינימום לתשלום חודש בחודשו מידי רבעון, ההצעה לא תפחת מ 17,500 ₪ (שבעה עשר וחצי אלף ₪), סכום זה אינו כולל מע"מ.

6. כל המעוניין להשתתף במכרז ימציא במסירה ידנית הצעת מחיר בצרוף המסמכים הנדרשים בשני עותקים במעטפה סגורה לתיבת המכרזים שבלשכת מנכ"ל העירייה עד לתאריך 27.04.2017 בשעה 16:00.

על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית שניתנה לבקשתו  לטובת העירייה בנוסח המצורף לתנאי המכרז ללא תנאי, צמודה למדד המחירים לצרכן על סך 75,000 ₪, הערבות תהא בתוקף עד לתאריך 27.07.2017 ותהא ניתנת למימוש במשך כל תקופה זו. הצעות ללא ערבות כנ"ל לא תובאנה לדיון ותפסלנה על הסף.

 7.  בעת הדיון בהצעה ועדת המכרזים אינה מתחיבת לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא. ועדת המכרזים רשאית לראות כבטלה כל הצעה המכילה תנאי ו/או הסתייגות.

 8.  השכירות כפופה לאישורים הנדרשים עפ"י חוק.

 9.  על המציע לבדוק את פרטי הנכס המוצע להשכרה וכל הקשור אליהן ואין עיריית ערד אחראית בכל צורה שהיא לפרטים אשר לא נבדקו על ידי המציע.

עו"ד ניסן בן חמו, ראש העיר.

מכרזים לשנת 2016 שהגשתם הסתיימה