רכישת מכרזים

לתשלום עבור רכישת מכרזים פומביים במחלקת הגבייה, שעות קבלת קהל כדלקמן:

יום א' 08:30-12:30    16:00-18:30

יום ב' אין קבלת קהל

יום ג' 08:30-15:30

יום ד' 08:30-12:30

מכרז 24/2018 - שכירת מקלט ציבורי

הזמנה להשתתפות במכרז לשכירת מקלט ציבורי ברח' עפרוני 27 בערד (להלן - בחוברת מכרז זו - "מקלט ציבורי").

כללי 

1.       הנך מוזמן בזאת להשתתף במכרז לשכירת מקלט ציבורי הנ"ל המתואר בפירוט בחוברת זו.

2.       טפסים, תנאי מכרז, וטפסי הצעה ניתן לקבל בלשכת מנכ"ל העירייה או באתר העירייה www.arad.muni.il החל מתאריך 17/07/2018 בשעה 12:00.

3.       את מסמכי המכרז יש לרכוש תמורת 500 ₪ שיגבו ולא יוחזרו. תשלום במחלקת גביה בימים א', ד', ה' בין השעות 08:30 – 12:30; אחה"צ, יום א' מ- 16:00 - 18:30; יום ג' בין השעות 08:30-15:30; יום ב' אין קבלת קהל.

תיאור המבנה

4.   ואלה פרטי המבנה:

      מהות הנכס: מקלט ציבורי.

       שטח הנכס: כ- 89 מ"ר ע"פ היתר.

       מיקום: רחוב עפרוני 27, שכונת מעוף, ערד.

      מטרת השכירות: הפעלת גן ילדים – מטרת השכירות הינה תנאי יסודי בהתקשרות.                             

5.   מחיר מינימום

מחיר המינימום למכרז זה הינו 1,500 ₪ (אלף וחמש מאות ₪ לחודש). סכום זה כולל מע"מ.    

6.  כל המעוניין להשתתף במכרז ימציא, במסירה ידנית, הצעת מחיר בצירוף המסמכים הנדרשים בשני עותקים במעטפה סגורה לתיבת המכרזים של עיריית ערד, בלשכת מנכ"ל העירייה, עד לתאריך 16/08/2018 שעה 16:00.

על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית שניתנה לבקשתו לטובת העירייה בנוסח המצורף לתנאי המכרז ללא תנאי, צמודה למדד המחירים לצרכן על סך 4,500 ₪. הערבות תהא בתוקף עד לתאריך 16/11/2018 ותהא ניתנת למימוש במשך כל תקופה זו. הצעות ללא ערבות כנ"ל לא תובאנה לדיון ותפסלנה על הסף.

7. סיור מציעים יתקיים בנכס ביום 29/07/2018 בשעה 10:00. המפגש בבניין העירייה.       השתתפות בסיור זה הינה חובה על מנת להשתתף במכרז.

8.  בעת הדיון בהצעה, ועדת המכרזים אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא. ועדת המכרזים רשאית לראות כבטלה כל הצעה המכילה תנאי ו/או הסתייגות.

9.  השכירות כפופה לאישורים הנדרשים עפ"י חוק.

10. על המציע לבדוק את פרטי המקלט הציבורי המוצע להשכרה וכל הקשור אליו, ואין עיריית ערד אחראית, בכל צורה שהיא, לפרטים אשר לא נבדקו על ידי המציע.

מכרז מספר 06/2018 - מכרז לשירותי סליקה של כרטיסי אשראי עבור עיריית ערד

עיריית ערד מזמינה בזה הצעות מספקים לשירותי סליקה של כרטיסי אשראי עבור עיריית ערד.

ניתן לעיין בטפסים, תכניות, תנאי מכרז, וטפסי הצעה בלשכת מנכ"ל העירייה או באתר העירייה www.arad.muni.il  החל מתאריך 16/07/2018 בשעה 12:00.

את מסמכי המכרז יש לרכוש תמורת 2,500 ₪ שיגבו ולא יוחזרו. תשלום במחלקת גביה בימים  א', ד', ה'  בין  השעות 08:30 – 12:30; אחה"צ, ביום א' בין השעות 16:00 - 18:30; יום ג' בין השעות 08:30 - 15:30; יום ב' אין קבלת קהל.

ההצעה תוגש במעטפה סגורה במסירה ידנית, עד ליום 16/08/2018 בשעה 16:00 לתיבת המכרזים של עיריית ערד, בלשכת מנכ"ל העירייה.

תנאי סף: היקף העסקאות בכרטיסי חיוב שנסלקו בבתי עסק בישראל לא יפחת מ 50 מיליארד ₪ בשנת 2017 (המציע יצרף אישור חתום ע"י רו"ח).

תיאור כללי של העבודה:

א.      שרותי סליקה של כרטיסי אשראי על פי אפיון השירותים המפורט במסמכי המכרז.

ב.      סכום הגבייה בכרטיסי אשראי על פי נתוני הביצוע בפועל בשנת 2017 הוא כ-  12 מלש"ח.

ג.        אין בנתון כאמור כדי לחייב את העירייה לגבי סכום הגבייה הצפוי.

לברורים ניתן לפנות לגבי ימית לוי במחלקת הנהלת חשבונות בטלפון: 08-9951628 בשעות 09:00 – 14:00.

מכרז מס' 23/2018 - מכרז לעריכת פוליסת ביטוח צד שלישי ותאונות אישיות עבור מסלול המרוצים ערד, לפעילות שאינה נופלת בהגדרות חוק הנהיגה הספורטיבית

1. עיריית ערד, (להלן: "העירייה"), מזמינה בזאת הצעות מחיר לעריכת פוליסת ביטוח צד שלישי ותאונות אישיות עבור מסלול המרוצים ערד, לפעילות שאינה נופלת בהגדרות חוק הנהיגה הספורטיבית.

2. ההתקשרות בין העירייה למציע הזוכה במכרז זה (ופוליסות הביטוח בהתאמה) יהיו לתקופה של 12 חודשים החל מיום החתימה ועד לתאריך 31/12/2018. מובהר בזאת כי העירייה תהייה רשאית , בהתאם לשיקול דעתה  הבלעדי והמוחלט, ובכפוף לאמור להלן, לדרוש את הארכת הפוליסות לתקופות נוספות של 12 חודשים כ"א.

3.ניתן לעיין בטפסים, תנאי הסף ותנאי מכרז, וטפסי הצעה בלשכת מנכ"ל העירייה או באתר העירייה  www.arad.muni.il , החל מתאריך 12.07.18 בשעה 12:00.

4. את מסמכי המכרז יש לרכוש תמורת 2,500 ש"ח שיגבו ולא יוחזרו. תשלום במחלקת גביה בימים א', ד', ה' בין השעות 08:30-12:30, אחה"צ, ביום א' בין השעות 16:00-18:30; יום ג' בין השעות 08:30-15:30 ; יום ב' אין קבלת קהל.

5. ההצעה תוגש במעטפה סגורה במסירת ידנית, עד ליום 02.08.18 בשעה 16:00 לתיבת המכרזים של כעיריית ערד, בלשכת מנכ"ל העירייה.

6. לברורים ושאלות ניתן לפנות לאחראית הביטוחים בעירייה בטלפון: 08-9951627 בשעות 09:00-14:00.

מכרז מס' 22/2018 - מכרז להפעלה יומית של השוק המקורה

עיריית ערד מזמינה בזה הצעות למתן שרותי הפעלה יומית של השוק המקורה.

ניתן לעיין בטפסים, תכניות, תנאי מכרז, וטפסי הצעה בלשכת מנכ"ל העירייה או באתר העירייה www.arad.muni.il החל מתאריך 09/08/2018 שעה 12:00.

את מסמכי המכרז יש לרכוש תמורת 1,000 ₪ שיגבו ולא יוחזרו (יש לצרף קבלת תשלום כחלק ממסמכי המכרז). תשלום במחלקת גביה בימים  א', ד', ה'  בין  השעות 08:30 – 12:30; אחה"צ, ביום א' בין השעות 16:00-  18:30; יום ג' בין השעות 08:30-15:30; יום ב' אין קבלת קהל.

ההצעה תוגש במעטפה סגורה במסירה ידנית, עד ליום 02/08/2018 בשעה 16:00 לתיבת המכרזים של עיריית ערד, בלשכת מנכ"ל העירייה. הצעות שלא תוגשנה במועד לא תתקבלנה.

תנאי סף למפעיל

·         ניסיון של 5 שנים בהפעלת שוק סוחרים בהיקף של 50 סוחרים לפחות.

·         ניסיון של 3 שנים לפחות בעבודה מול רשויות מקומיות.

·         ניסיון של 2 שנים בהפעלת שוק עירוני.

העירייה שומרת לעצמה את הזכות להגדיל או להקטין את היקף השירותים על פי שיקול דעתה הבלעדי וכן לפצל את ביצוע העבודות לשלבים, להזמין מהזוכה את העבודות כולן או רק חלק מהן, במידה ויעלה צורך או לפצל את העבודות בין מציעים שונים, הכול לפי שיקול דעתה הבלעדי ולא צורך בהנמקה.

העירייה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא. אין לשלוח הצעות בכל דרך אחרת למעט מסירה ידנית. הוראות מפורטות נוספות מצויות במסמכי המכרז.

לברורים ניתן לפנות למר אור קרן טלפון: 054-5578713 בשעות 09:00 – 15:30.      

מכרז מס 21/2018 - עבודות הנגשה ברחבי העיר ערד

עיריית ערד מזמינה בזה הצעות מקבלנים לביצוע: עבודות הנגשה ברחבי העיר ערד.

ניתן לעיין בטפסים, תכניות, תנאי מכרז, וטפסי הצעה בלשכת מנכ"ל העירייה או באתר העירייה www.arad.muni.il החל מתאריך 03/07/2018 בשעה 12:00.

את מסמכי המכרז יש לרכוש תמורת 1,000 ₪ שיגבו ולא יוחזרו. תשלום במחלקת גביה בימים  א', ד', ה'  בין  השעות 08:30 – 12:30; אחה"צ, ביום א' בין השעות 16:00 - 18:30; יום ג' בין השעות 08:30 - 15:30; יום ב' אין קבלת קהל.

ההצעה תוגש במעטפה סגורה במסירה ידנית, עד ליום 01/08/2018 בשעה 16:00 לתיבת המכרזים של עיריית ערד, בלשכת מנכ"ל העירייה.

תנאי סף: קבלן רשום ברשם הקבלנים.

תיאור כללי של העבודה:

התקנת אמצעי נגישות (רמפות, מאחזי יד וכד'), בשטחים ציבוריים בעיר ערד וכיוצ"ב הכול

בהתאם למפורט במסמכי המכרז.

העירייה שומרת לעצמה את הזכות להפחית ולהגדיל את היקף העבודה לפי ראות עיניה.

בעת הדיון תתחשב העירייה ביכולתו של המציע.

סיור הקבלנים יתקיים ביום 09/07/2018 בשעה 11:00 נפגשים באולם חרמון. השתתפות בסיור זה הינה חובה כדי להשתתף במכרז. קבלן שלא ישתתף בסיור, הצעתו תיפסל.

לברורים ניתן לפנות למשרד מחלקת הביצוע בטלפון: 08-9951620 בשעות 09:00 – 14:00.

מכרז מספר 18/2018 - הצעות למתן שירותי תכנון, ניהול פרויקט, תיאום תכנון עבור שיפוץ ושדרוג היכל תרבות אורון, ערד

עיריית ערד מזמינה בזאת להציע הצעות עבור שירותי תכנון, תאום תכנון וניהול פרויקט (כולל יועצים), עבור שיפוץ ושדרוג מבנה קיים בערד המשמש כהיכל תרבות, אורון שברח' חן 31, ערד.

ניתן לעיין בטפסים, תכניות, תנאי המכרז וטפסי ההצעה בלשכת מנכ"ל העירייה או באתר העירייה www.arad.muni.il החל מתאריך 18/06/2018 בשעה 12:00

את מסמכי המכרז יש לרכוש תמורת 2,500 ₪ שיגבו ולא יוחזרו. תשלום במחלקת גבייה בימים א', ד', ה' בין השעות 08:30-12:30; ביום א' בין השעות 16:00-18:30; ביום ג' בין השעות 08:30-15:30; ביום ב' אין קבלת קהל.

ההצעה תוגש במעטפה סגורה במסירה ידנית עד ליום 19/07/2018 בשעה 16:00 לתיבת המכרזים של עיריית ערד בלשכת מנכ"ל העירייה.

תנאי סף:

1. המציע יעמיד מטעמו מנהל פרויקט שהינו אדריכל או מהנדס אזרחי הרשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים לפי חוק המהנדסים והאדריכלים, תשי"ח-1958, בעל תואר אקדמאי המוכר מטעם מוסדות המוכרים ע"י המועצה להשכלה גבוהה או תעודות מחו"ל שיש להם שקילות ממשרד החינוך.

2. המציע ניהל ב-7 השנים האחרונות לפחות ארבעה פרויקטים של מבני ציבור בתחום התרבות בהיקפים כספיים מעל 10 מלש''ח  ₪ לכל הפחות ו/או בשטח של 2,000 מטר לכל הפחות.

3. המציע יעמיד מטעמו יועצים בתחומים הבאים: אדריכלות, הנדסת בניין וקונסטרוקציה, מים וביוב, חשמל, תקשורת ותאורה, הנדסת בטיחות, תאטרון/מערכת במה, מעליות, נגישות, אקוסטיקה, מיזוג אוויר, כמאות, עריכת מכרז וכל יועץ אחר שיידרש לצורך  קבלת היתר בניה והכנת תכניות ביצוע.

4. ההצעה תוגש רק ע"י ישות משפטית אחת, יחיד או תאגיד רשום כחוק בישראל או שותפות רשומה אחת.

רשאים להשתתף במכרז זה רק מציעים העומדים בכל התנאים לעיל במצטבר.

תיאור כללי של העבודה:

1. תכנון אדריכלי של שיפוץ היכל התרבות בהתאם למפורט במסמכי המכרז.

2. ניהול ותיאום התכנון, כולל כלל היועצים הנדרשים, לצורך התכנון המלא של הפרויקט והכנתו למכרז ביצוע לפי הפירוט לעיל או בכל תחום נוסף שיידרש לצורך קידום התכנון.

3. קידום וניהול  הפרויקט ועמידה בלוחות הזמנים שיקבעו עם מתכננת הפרויקט ומהנדסת העירייה.

4. תיאום תכנון עד לשלב הביצוע- טיפול ברישוי עד לקבלת היתר וכן הכנת התכניות והמסמכים הנדרשים למכרז ביצוע.

5. פיקוח עליון של  כל אחד מהיועצים על ביצוע העבודה ועד מסירת המבנה.

סיור מציעים יתקיים ביום 04/07/2018 בשעה 14:00-16:00. נפגשים במחלקת הנדסה - עיריית ערד. ההשתתפות בסיור זה הינה חובה על מנת להשתתף במכרז. מציע שלא ישתתף בסיור, הצעתו תיפסל.

לברורים ניתן לפנות למשרד מחלקת ההנדסה בטלפון 08-9951616 בין השעות 09:00-14:00.