רכישת מכרזים

לתשלום עבור רכישת מכרזים פומביים במחלקת הגבייה, שעות קבלת קהל כדלקמן:

יום א' 08:30-12:30    16:00-18:30

יום ב' אין קבלת קהל

יום ג' 08:30-15:30

יום ד' 08:30-12:30

מכרז פומבי 05/2018 שיפוץ ושכירות מבנה משרדי הרבנות והמועצה הדתית (לשעבר) בעיר ערד

1. הנך מוזמן בזאת להשתתף במכרז לשיפוץ ושכירות מבנה משרדי הרבנות והמועצה הדתית (לשעבר) בעיר ערד הנ"ל המתואר בפירוט בחוברת זו.

טפסים, תנאי סף למכרז, וטפסי הצעה ניתן לקבל בלשכת מנכ"ל העירייה החל ממועד פרסום המכרז. תמורת 1,000 ₪ שיגבו ולא יוחזרו (יש לצרף קבלת תשלום כחלק ממסמכי המכרז). בקישור המקוון להלן: www.arad.muni.il  . תשלום במחלקת גביה בימים א', ד', ה' בין השעות 08:30 – 12:30; אחה"צ, יום א' מ- 16:00 - 18:30; יום ג' בין השעות 08:30-15:30; יום ב' אין קבלת קהל.

תיאור המבנה

2. ואלה פרטי המבנה:

מהות הנכס: משרדים בקומה א'. שטח הנכס: כ- 80 מ"ר עפ"י היתר. שטח תת חלקה :60.10 מ"ר (תת חלקה 9) , 20.30 מ"ר (תת חלקה 10).  מיקום: רחוב אלעזר בן יאיר 34 (מרכז מסחרי) ערד.

ואלה פרטי המקרקעין :

גוש : 38217 חלקה: 2 תת חלקה: 9,10 שטח הנכס במ"ר: 80 מ"ר תב"ע: 114/03/24   

4. כל המעוניין להשתתף במכרז ימציא במסירה ידנית הצעת מחיר בצרוף המסמכים הנדרשים בשני עותקים במעטפה סגורה לתיבת המכרזים שבלשכת מנכ"ל בבניין העירייה עד לתאריך 29/03/2018_שעה 16:00.

על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית שניתנה לבקשתו לטובת העירייה בנוסח המצורף לתנאי המכרז ללא תנאי, צמודה למדד המחירים לצרכן על סך 15,000 ₪, הערבות תהא בתוקף עד לתאריך 29/06/2018 ותהא ניתנת למימוש במשך כל תקופה זו. הצעות ללא ערבות כנ"ל לא תובאנה לדיון ותפסלנה על הסף.

5. בעת הדיון בהצעה ועדת המכרזים אינה מתחיבת לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא. ועדת המכרזים רשאית לראות כבטלה כל הצעה המכילה תנאי ו/או הסתייגות.

7. על המציע לבדוק את פרטי המבנה המוצע לשיפוץ והשכרה וכל הקשור אליהן ואין עיריית ערד אחראית בכל צורה שהיא לפרטים אשר לא נבדקו על ידי המציע.

8. סיור מציעים (חובה) יתקיים בתאריך 06/03/2018 בשעה 10:00 היציאה מבניין עיריית ערד.

9. בדבר פרטים נוספים יש לפנות לגב' רינה יוסף – גזברית העירייה בטל' 08-9951604.

  • לצפייה במסמכי המכרז לחץ כאן.                                                                                                                      

מכרז 3/2018 : שכירת מקלט ציבורי

עיריית ערד מזמינה בזאת הצעות להשכרת מקלט ציבורי ברחוב עפרוני 27, שכונת מעוף, ערד.

כללי 

1.  טפסים, תנאי מכרז, וטפסי הצעה ניתן לקבל בלשכת מנכ"ל העירייה או באתר העירייה www.arad.muni.il החל מתאריך 15.2.18 שעה 12:00.

2. את מסמכי המכרז יש לרכוש תמורת 500 ₪ שיגבו ולא יוחזרו. תשלום במחלקת גביה בימים א', ד', ה' בין השעות 08:30 – 12:30; אחה"צ, יום א' מ- 16:00 - 18:30; יום ג' בין השעות 08:30-15:30; יום ב' אין קבלת קהל.

תיאור המבנה

3.   ואלה פרטי המבנה:

      מהות הנכס: מקלט ציבורי.

      שטח הנכס: כ- 89 מ"ר ע"פ היתר.

      מיקום: רחוב עפרוני 27, שכונת מעוף, ערד.                                                                                    

4.   מחיר מינימום

     מחיר המינימום למכרז זה הינו 1,500 ₪ (אלף וחמש מאות ₪ לחודש). סכום זה כולל מע"מ.    

5.  כל המעוניין להשתתף במכרז ימציא, במסירה ידנית, הצעת מחיר בצירוף המסמכים הנדרשים בשני עותקים במעטפה סגורה לתיבת המכרזים של עיריית ערד, בלשכת מנכ"ל העירייה, עד לתאריך 01.04.18 שעה 16:00.

על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית שניתנה לבקשתו לטובת העירייה בנוסח המצורף לתנאי המכרז ללא תנאי, צמודה למדד המחירים לצרכן על סך 1,500 . הערבות תהא בתוקף עד לתאריך 01.07.18 ותהא ניתנת למימוש במשך כל תקופה זו. הצעות ללא ערבות כנ"ל לא תובאנה לדיון ותפסלנה על הסף.

6.  סיור מציעים יתקיים בנכס ביום 05/03/2018 בשעה 10:00. המפגש בבניין העירייה.       השתתפות בסיור זה הינה חובה על מנת להשתתף במכרז.

7.  בעת הדיון בהצעה, ועדת המכרזים אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא. ועדת המכרזים רשאית לראות כבטלה כל הצעה המכילה תנאי ו/או הסתייגות.

8.  השכירות כפופה לאישורים הנדרשים עפ"י חוק.

9.  על המציע לבדוק את פרטי המקלט הציבורי המוצע להשכרה וכל הקשור אליו, ואין עיריית ערד אחראית, בכל צורה שהיא, לפרטים אשר לא נבדקו על ידי המציע.

                                                                                                               עו"ד ניסן בן חמו, ראש העיר.

                                                                                               

מכרז פומבי 07/2018 : ביצוע עבודות אלומיניום בבית ספר לבאות בערד

עיריית ערד מזמינה בזה הצעות מקבלנים לביצוע: עבודות אלומיניום בבית ספר לבאות בערד

ניתן לעיין בטפסים, תכניות, תנאי מכרז, וטפסי הצעה בלשכת מנכ"ל העירייה או באתר העירייה www.arad.muni.il החל מתאריך 13/02/2018 בשעה 12:00.

את מסמכי המכרז יש לרכוש תמורת 1,000 ₪ שיגבו ולא יוחזרו. תשלום במחלקת גביה בימים  א', ד', ה'  בין  השעות 08:30 – 12:30; אחה"צ, ביום א' בין השעות 16:00 - 18:30; יום ג' בין השעות 08:30 - 15:30; יום ב' אין קבלת קהל.

ההצעה תוגש במעטפה סגורה במסירה ידנית, עד ליום 28/02/2018 בשעה 16:00 לתיבת המכרזים של עיריית ערד, בלשכת מנכ"ל העירייה.

תנאי סף

1.      על הקבלן להיות מתקין מורשה של חברת אלומיניום מוכרת בישראל.

2.      על הקבלן להיות מוסמך לת"י 1068 ות"י 4068.

3.      על הקבלן להיות בעל ניסיון של לפחות  10 שונות עבודה בהתקנת אלומיניום.

4.      על הקבלן להגיש המלצות מ 2 פרויקטים לעבודות שביצע בהיקף של לפחות  300,000 ₪.

תיאור כללי של העבודה

1.      פרוק, ייצור והתקנת חלונות אלומיניום בחזית המזרחית של המבנה בית הספר לבאות.

2.      פרוק ייצור והתקנת 2 דלתות וויטרינה מאלומיניום במבנה  בית הספר לבאות.

3.      פרוק והתקנת דלת פלדה מוסדית.

הכול בהתאם למפורט במסמכי המכרז.

זמן ביצוע עבודה:

ייצור החלונות והדלתות יחל עם הודעת הזכייה לקבלן, התקנתם בבית הספר תתבצע בחופשת הפסח בין התאריכים 22/3/2018 ועד 8/4/2018.

העירייה שומרת לעצמה את הזכות להפחית ולהגדיל את היקף העבודה לפי ראות עיניה. בעת הדיון תתחשב העירייה ביכולתו של המציע.

סיור הקבלנים יתקיים ביום 18/02/2017 בשעה 10:00 נפגשים באולם חרמון. השתתפות בסיור זה הינה חובה כדי להשתתף במכרז. קבלן שלא ישתתף בסיור, הצעתו תיפסל.

לברורים ניתן לפנות למשרד מחלקת אחזקה בטלפון: 08-9951613 בשעות 09:00 – 14:00.

                                                                                                                    עו"ד ניסן בן חמו, ראש העיר

מכרז מס' 28/2017 - הצעות למתן שרותי ניהול תכנון ותכנון להכנת תכנית מפורטת להתחדשות עירונית במרכז העיר ערד בהיקף של עד 600 יח''ד

עיריית ערד מזמינה בזה הצעות ממתכננים למתן שרותי ניהול תכנון ותכנון להכנת תכנית מפורטת להתחדשות עירונית במרכז העיר ערד בהיקף של עד 600  יח''ד.

ניתן לעיין בטפסים, תכניות, תנאי מכרז, וטפסי הצעה בלשכת מנכ"ל העירייה או באתר העירייה www.arad.muni.il החל מתאריך 15/01/2018 בשעה 12:00.

את מסמכי המכרז יש לרכוש תמורת 1,500 ₪ שיגבו ולא יוחזרו. תשלום במחלקת גביה בימים  א', ד', ה'  בין  השעות 08:30 – 12:30; אחה"צ, ביום א' בין השעות 16:00 - 18:30; יום ג' בין השעות 08:30 - 15:30; יום ב' אין קבלת קהל.

ההצעה תוגש במעטפה סגורה במסירה ידנית, עד ליום 01/03/2018 בשעה 16:00 לתיבת המכרזים של עיריית ערד, בלשכת מנכ"ל העירייה.

תנאי סף

1. רשום, או יתחייב בכתב ההצעה להירשם, במאגר המתכננים של משרד הבינוי והשיכון ברמת תכנון ב' (500-1000 יח"ד) בתחומים הנדרשים. 

2. השתתפות מלאה של צוות התכנון ושל מנהל הפרויקט בסדנאות השאררט שיתקיימו בערד.

3. צוות התכנון הנדרש: מנהל פרויקט, אדריכל ליבה, אדריכלות, אדריכל נוף, מתכנן תנועה, מתכנן כבישים וניקוז, מתכנן מים וביוב, תאורה ותקשורת, פרוגרמטור, מודד, מתכנן חשמל, תיאום תשתיות, שמאי וכלכלן ויועצים נוספים עפ"י הצורך.

4. ההצעה תוגש רק ע"י ישות משפטית אחת (יחיד או תאגיד רשום כחוק בישראל או שותפות רשומה אחת.

5. לרשות המציע עומד צוות עובדים ונותני שירותים אשר יעסקו מטעם המציע באופן אישי במתן השירותים נשוא מכרז זה ואשר עומדים בתנאי משרד השיכון כפי שהם מופיעים בסעיף 5.3 בהוראה מס' 04/18.

רשאים להשתתף במכרז רק מציעים העומדים בכל התנאים לעיל במצטבר.

תיאור כללי של העבודה

עיריית ערד יוצאת במכרז עבור שירותי תכנון וניהול תכנון התחדשות עירונית ותוספת של 600 יח"ד במרכז העיר ערד ובמתחמי שכונות המגורים "יעלים", "לבאות", "טללים" ו"אבישור" לפי התהליכים הבאים:

1. הכנת מסמך יעדים ופרוגרמה לשלד (לפי סעיפים 4.1-4.4 בתהליך 4-תכנון תכנית שלד, של משרד הבינוי והשיכון).

2. הכנת תכנית בניין עיר  (לפי סעיפים 5.7-5.15 בתהליך 5-תכנון תכנית בניין ערים, של משרד הבינוי והשיכון) בקנ"מ 1:1250

3. עיבוד החלופה הנבחרת לתכנית בינוי בקנ"מ 1:500 (לפי סעיף 6.4 בתהליך 6- בינוי ופיתוח בקנ"מ 1:500 של משרד הבינוי והשיכון)

4. ניהול תכנון אשר יכלול את שרותי הניהול הקבועים בתעריף משרד הבינוי והשיכון.

5. שלב הכנת אלטרנטיבות תכנוניות וחלופות נבחרות יעשה בתהליך תכנון משתף- "שאררט" שיתקיים בעיר ערד.

שלב התכנון המשתף מחייב השתתפות מלאה של כל צוות התכנון כפי שפורטו בתנאי הסף, בכל ימי הסדנאות.

בחירת המציע הזוכה תעשה בהתאם למשקולות המפורטים בסעיף 7 לנספח תאור העבודה. העירייה שומרת לעצמה את הזכות להפחית ולהגדיל את היקף העבודה לפי ראות עיניה. בעת הדיון תתחשב העירייה ביכולתו של המציע.

לברורים ניתן לפנות למשרד מחלקת ההנדסה בטלפון: 08-9951616 בשעות 09:00 – 14:00.

עו"ד ניסן בן חמו, ראש העיר.

מכרז פומבי 9/2017 : תכנית מפורטת להרחבת אתר הטמנה אשפה "זוהר" במחוז דרום

עיריית ערד (להלן: "העירייה") מזמינה בזאת להציע הצעות לתוכנית מפורטת להרחבה אתר הטמנה אשפה "זוהר" במחוז דרום, בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז.

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש תמורת 1,000 ₪ שיגבו ולא יוחזרו.  תשלום במחלקת גבייה בימים א', ד', ה', בין השעות 08:30 – 12:30 ; אחה"צ , ביום א' בין השעות  16:00 – 18:30; יום ג' בין השעות 8:30 – 15:30; יום ב' אין קבלת קהל.

ההצעה תוגש במעטפה סגורה במסירה ידנית, עד ליום 23/11/2017  בשעה 16:00 לתיבת המכרזים של עיריית ערד, בלשכת ראש העיר.

ניתן לעיין בטפסים, תכניות, תנאי מכרז, וטפסי הצעה בלשכת ראש העיר או באתר העירייה www.arad.muni.il  החל מתאריך 26/10/2017 שעה 12:00.

סיור מציעים יתקיים ביום 02/11/2017  שעה 10:00 נפגשים בלשכת ראש העיר – עיריית ערד.  

השתתפות בסיור זה הינה חובה כדי להשתתף במכרז. מציע שלא ישתתף בסיור, הצעתו תיפסל.

לברורים ניתן לפנות לגב' מרים אלחדד מהנדסת עיריית ערד טלפון: 08-9951616 בשעות 09:00 – 15:30. 

*הצעות שלא תוגשנה במועד לא תתקבלנה * אין לשלוח הצעות בכל דרך אחרת למעט מסירה ידנית * הוראות מפורטות נוספות מצויות במסמכי המכרז.

עו"ד ניסן בן חמו, ראש העיר

הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד עפ"י תקנה 3(4) ו/או התקשרות עם יועץ/מתכנן/מפקח עפ"י תקנה 3 (8) לתקנות העיריות (מכרזים), התשמ"ח - 1987

עיריית ערד מעוניינת לאשר את ההתקשרות עם חברת "ביתנית" לצורך הקמת חדר שנאים, וזאת עפ"י פירוט בחוות הדעת המצ"ב. אדם הסבור כי קיים ספק המסוגל לבצע את ההתקשרות רשאי לפנות לעיריית ערד באמצעות אתר האינטרנט ו/או בפניה למחלקת הרכש העירונית בפקס : 08-9951214 (לאישור קבלת הפקס בטלפון 08-9951677), עד ליום 08.10.17 בשעה 10:00 בבוקר.

מכרזים לשנת 2016 שהגשתם הסתיימה