רכישת מכרזים

לתשלום עבור רכישת מכרזים פומביים במחלקת הגבייה, שעות קבלת קהל כדלקמן:

יום א' 08:30-12:30    16:00-18:30

יום ב' אין קבלת קהל

יום ג' 08:30-15:30

יום ד' 08:30-12:30

מכרז 04/2017 - שירותי מוקד סיור ושמירה, והתקנת מערכות אזעקה לגילוי פריצה במבני ציבור

עיריית ערד (להלן "העירייה") מזמינה בזאת הצעות לשירותי מוקד סיור ושמירה, והתקנת מערכות אזעקה לגילוי פריצה במבני ציבור הכל בהתאם למפורט במסמכי המכרז.

תנאי סף להשתתפות במכרז הינם כמפורט במסמכי המכרז.

תיאור כללי של העבודה

1.       התקנה של מערכות חדשות והתאמתן למערכות קיימות לגילוי פריצות ותחזוקת המערכות הקיימות.

2.       שירותי מוקד וסיור ושמירה 24 שעות במהלך כל ימות השנה, במבני ציבור, וכן פתיחה וסגירה של השערים בכניסה לשכונת גבים בשעות הלילה והבוקר בהתאם לשעות שיקבעו ע"י העירייה.

3.       מתן שירות שוטף באיתור ותיקון תקלות טכניות (לא שבר) בתקופת ההתקשרות, ללא חיוב נוסף.

את מסמכי המכרז יש לרכוש תמורת 1,000 ₪ שיגבו ולא יוחזרו. תשלום במחלקת גביה בימים  א', ד', ה'  בין  השעות 12:30 – 08:30; אחה"צ, ביום א' בין השעות 18:30-  16:00; יום ג' בין השעות 15:30 -08:30; יום ב' אין קבלת קהל.

ניתן לעיין בטפסים, תנאי מכרז, וטפסי הצעה בלשכת מנכ"ל העירייה או באתר העירייה www.arad.muni.il החל מתאריך 15/02/2017 שעה 12:00.

את ההצעות יש להגיש בצרוף כל המסמכים הנדרשים ובשני עותקים (מקור +העתק) במעטפה סגורה נושאת ציון מכרז פומבי מס' 4/2017. את המעטפה יש להפקיד בתיבת במכרזים במסירה ידנית (לא לשלוח בדואר) עד לתאריך 15/03/2017 בשעה  16:00.

סיור קבלנים יתקיים ביום 22/02/2017 בשעה 12:00 נפגשים ב: מחלקת ביטחון השתתפות בסיור הינה חובה מציע שלא ישתתף בסיור קבלנים הצעתו תפסל.

מעטפה שתגיע לאחר מועד ההגשה לא תתקבל. העירייה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא. לפרטים נוספים יש לפנות למר ראובן דדוש טל: 08-9951636.

עו"ד ניסן בן חמו, ראש העיר

מכרז 03/2017 - מתן שירותי ניהול ואחזקה של מרכז תחבורה בעיר ערד

עיריית ערד מזמינה בזה הצעות מקבלנים לביצוע: שירותי ניהול ואחזקה של מרכז תחבורה בעיר ערד.

ניתן לעיין בטפסים, תכניות, תנאי מכרז, וטפסי הצעה בלשכת מנכ"ל העירייה או באתר העירייה www.arad.muni.il החל מתאריך 12/02/2017 החל מהשעה 12:00.

את מסמכי המכרז יש לרכוש תמורת 3,000 ₪ שיגבו ולא יוחזרו. תשלום במחלקת גביה בימים  א', ד', ה'  בין  השעות 12:30 – 08:30; אחה"צ, ביום א' בין השעות 16:00-18:30; יום ג' בין השעות 08:30-15:30; יום ב' אין קבלת קהל.

ההצעה תוגש במעטפה סגורה במסירה ידנית, עד ליום 02/03/2017 בשעה 16:00 לתיבת המכרזים של עיריית ערד, בלשכת מנכ"ל העירייה.

תנאי הסף להשתתפות במכרז:  הינם כמפורט במסמכי המכרז .

תיאור כללי של העבודה: שירותי ניהול ואחזקה של מרכז תחבורה בעיר ערד, בהיקפים ובתחומי אחריות כפי שמפורט במסמכי המכרז. 

העירייה שומרת לעצמה את הזכות להפחית ולהגדיל את היקף העבודה לפי ראות עיניה. בעת הדיון תתחשב העירייה ביכולתו של המציע.

סיור הקבלנים יתקיים ביום 20/02/2017 בשעה 11:00 נפגשים במשרדו של מנכ"ל העירייה.  

השתתפות בסיור זה הינה חובה כדי להשתתף במכרז. קבלן שלא ישתתף בסיור, הצעתו תיפסל.

לברורים ניתן לפנות למשרד מנכ"ל העירייה בטלפון: 08-9951602 בשעות 14:00 – 09:00.

עו"ד ניסן בן חמו, ראש העיר

מכרז 01/2017 - ביטוח רכוש וחבויות

עיריית ערד (להלן: "העירייה" ו/או "הרשות"), מבקשת בזאת לקבל הצעות מחיר לביטוח רכוש וביטוח חבויות העירייה, הכול בהתאם למפורט במסמכי המכרז. נתונים לגבי העירייה ניתן לקבל באתר העירייה.

1. התקשרות בין העירייה למציע הזוכה במכרז זה (ופוליסות הביטוח בהתאמה) יהיו לתקופה של 12 חודשים החל מיום 01/04/2017 ועד לתאריך  31/03/2018. מובהר בזאת כי העירייה תהייה רשאית, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לדרוש את הארכת הפוליסות לתקופות נוספות.

2. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי מזכירות לשכת מנכ"ל העירייה בשעות העבודה הרגילות, בתמורה לתשלום של -2,500 ₪ אשר לא יוחזרו.

3. התשלום יבוצע במח' גבייה, בימים א' ד' ה' בין השעות 08:30-12:30 אחה"צ ביום א' בין השעות 16:00-18:30 וביום ג' בין השעות 08:30-15:30. בשאר שעות הפעילות לא תהייה גבייה.

4. בטרם רכישת המכרז ניתן יהיה לעיין בכל המסמכים המהווים חלק  בלתי נפרד מהמכרז לרבות תנאי הסף, בלשכת המנכ"ל בעירייה.      

5. שאלות הבהרה ניתן להפנות בכתב בלבד לגב' ויולט ועקנין – אח' ביטוח, בפקס' מס' 08-9951710 או באמצעות דוא"ל לדוא"ל violet@arad.muni.il, השאלות תוגשנה גם בקובץ וורד. טל' לווידוא קבלת פקס': 08-9951627 וזאת לא יאוחר מיום 16/02/17 בשעה 15:00.

6.לא יתקבלו שאלות הבהרה לאחר מועד זה. תשובות לשאלות יינתנו בכתב ויופצו בנוסח אחיד בין כל מי שרכש את המכרז. מסמכי התשובות יהוו חלק בלתי נפרד מהמכרז, ובעת הגשת ההצעה על כל מציע יהיה לחתום על מסמכי התשובות ולצרפן להצעתו, כחלק בלתי נפרד מההצעה.

7.לאחר הגשת ההצעות יחשב כל מציע כאילו קיבל את מסמכי התשובות, גם אם לא קיבל אותן בפועל, ולא תישמע כל טענה  סותרת בעניין זה.

8. ההצעה תוגש במעטפה סגורה במסירה ידנית בלבד, עד ליום 28/02/2017 בשעה 12:00 לתיבת המכרזים של עיריית ערד, בלשכת מנכ"ל העירייה. מעטפה שתגיע לאחר המועד הנ"ל לא תתקבל.

9. העירייה אינה חייבת לקבל הצעה כל שהיא או את ההצעה הזולה ביותר, וזכותה לחלק לפי ראות עיניה את הביטוחים, כולם או חלקם, בין מבטחים שונים וגם לבטלם ו/או להקטינם ו/או לשנותם כפי שתמצא לנכון. העירייה אינה חייבת לקבל הצעה אם מצאה לנכון שהמציע אינו מקצועי דיו, על אף היותו עומד בתנאי הסף.

עו"ד ניסן בן חמו, ראש העיר.

מכרזים לשנת 2016 שהגשתם הסתיימה