רכישת מכרזים

לתשלום עבור רכישת מכרזים פומביים במחלקת הגבייה, שעות קבלת קהל כדלקמן:

יום א' 08:30-12:30    16:00-18:30

יום ב' אין קבלת קהל

יום ג' 08:30-15:30

יום ד' 08:30-12:30

מכרז 41/2018 : מכרז למתן שירותי סלולר ואספקת מכשירי רט"ן

  • שאלות הבהרה ניתן להגיש עד מועד 7.11.18
  • תשובות הבהרה ינתנו עד מועד 11.11.18
  • מועד ההגשה הינו 18.11.18 בשעה 16:00

מכרז פומבי מס' 28/2018 : שיקום אתר פסולת "זוהר" - ערד

עיריית ערד מזמינה בזה הצעות מקבלנים לביצוע: שיקום אתר פסולת "זוהר" – ערד.

ניתן לעיין בטפסים, תכניות, תנאי מכרז, וטפסי הצעה בלשכת מנכ"ל העירייה או באתר העירייה www.arad.muni.il החל מתאריך 13/11/2018 בשעה 12:00.

את מסמכי המכרז יש לרכוש תמורת 1,000 ₪ שיגבו ולא יוחזרו. תשלום במחלקת גביה בימים  א', ד', ה'  בין  השעות 08:30 – 12:30; אחה"צ, ביום א' בין השעות 16:00 - 18:30; יום ג' בין השעות 08:30 - 15:30; יום ב' אין קבלת קהל.

ההצעה תוגש במעטפה סגורה במסירה ידנית, עד ליום 13/12/2018 בשעה 16:00 לתיבת המכרזים של עיריית ערד, בלשכת מנכ"ל העירייה.

תנאי סף: קבלן רשום בסיווג קבלני ג' 100 (בניה) ו- 200 (כבישים, תשתית ופיתוח).

תיאור כללי של העבודה: מפרט זה מתייחס לביצוע של עבודות סגירה ושיקום של תאים קיימים

באתר הפסולת "זוהר" בערד. העבודה כוללת בין השאר ביצוע של:

     א.             עבודות מילוי בקרקע כיסוי.

     ב.              עבודת מילוי בשכבות של חומר מובא מסוג חרסית איטום, הידוק מבוקר ורגיל של מילויים.

העירייה שומרת לעצמה את הזכות להפחית ולהגדיל את היקף העבודה לפי ראות עיניה. בעת הדיון תתחשב העירייה ביכולתו של המציע.

סיור הקבלנים יתקיים ביום 21/11/2018 בשעה 08:30 נפגשים בחברה הכלכלית. השתתפות בסיור זה הינה חובה כדי להשתתף במכרז. קבלן שלא ישתתף בסיור, הצעתו תיפסל.

לברורים ניתן לפנות לגב' לילי שפי, מנכ"לית החברה הכלכלית לערד בטלפון: 08-9951888 בשעות 09:00 – 14:00.                                   

                                                                                                                 עו"ד ניסן בן חמו, ראש עיריית ערד

מכרז פומבי 34/2018 שיפוץ חדר מורים - תיכון אורט

עיריית ערד מזמינה בזה הצעות מקבלנים לביצוע: שיפוץ חדר מורים - תיכון אורט.

ניתן לעיין בטפסים, תכניות, תנאי מכרז, וטפסי הצעה בלשכת מנכ"ל העירייה או באתר העירייה www.arad.muni.il החל מתאריך 06/11/2018 בשעה 12:00.

את מסמכי המכרז יש לרכוש תמורת 1,000 ₪ שיגבו ולא יוחזרו. תשלום במחלקת גביה בימים  א', ד', ה'  בין  השעות 08:30 – 12:30; אחה"צ, ביום א' בין השעות 16:00 - 18:30; יום ג' בין השעות 08:30 - 15:30; יום ב' אין קבלת קהל.

ההצעה תוגש במעטפה סגורה במסירה ידנית, עד ליום 06/12/2018 בשעה 16:00 לתיבת המכרזים של עיריית ערד, בלשכת מנכ"ל העירייה.

תנאי סף: קבלן רשום ברשם הקבלנים בענף 100.

תיאור כללי של העבודה: עבודות פירוקים, גבס, תקרות אקוסטיות, מערכות חשמל, תאורה,

תקשורת וכיוצ"ב הכול בהתאם למפורט במסמכי המכרז.

העירייה שומרת לעצמה את הזכות להפחית ולהגדיל את היקף העבודה לפי ראות עיניה. בעת הדיון תתחשב העירייה ביכולתו של המציע.

סיור הקבלנים יתקיים ביום 13/11/2018 בשעה 11:00 נפגשים במחלקת ביצוע. השתתפות בסיור זה הינה חובה כדי להשתתף במכרז. קבלן שלא ישתתף בסיור, הצעתו תיפסל.

לברורים ניתן לפנות למשרד מחלקת הביצוע בטלפון: 08-9951620 בשעות 09:00 – 14:00.

מכרז פומבי 20/2018 - הצעות למתן שרותי בדיקה של בסיס המס המוניציפאלי.

עיריית ערד מזמינה בזה הצעות למתן שרותי בדיקה של בסיס המס המוניציפאלי.

ניתן לעיין בטפסים, תכניות, תנאי מכרז, וטפסי הצעה בלשכת מנכ"ל העירייה או באתר העירייה www.arad.muni.il החל מתאריך 29/10/2018 שעה 12:00.

את מסמכי המכרז יש לרכוש תמורת 1,000 ₪ שיגבו ולא יוחזרו (יש לצרף קבלת תשלום כחלק ממסמכי המכרז). תשלום במחלקת גביה בימים  א', ד', ה'  בין  השעות 08:30 – 12:30; אחה"צ, ביום א' בין השעות 16:00-  18:30; יום ג' בין השעות 08:30-15:30; יום ב' אין קבלת קהל.

ההצעה תוגש במעטפה סגורה במסירה ידנית, עד ליום 29/11/2018 בשעה 16:00 לתיבת המכרזים של עיריית ערד, בלשכת מנכ"ל העירייה. הצעות שלא תוגשנה במועד לא תתקבלנה.

תיאור כללי של העבודה:

ביצוע עדכון של פרטי הנכסים שיימסרו לטיפולו, של השטחים, שטחי חריגות הבניה שנבנו ללא היתר בניה כדין והשימושים הנעשים בפועל בנכסי שנמסרו במפורש לטיפולו, המצויים בשטח שיפוטה של העיר ערד וזאת על מנת לחייב את מחזיקי ו/או בעלי הנכסים, בהפרשי חיוב ארנונה שנתית שוטפת לשנת מס אחת או רטרואקטיבית מספר שנים, עפ"י הוראות החוק והמצב המשפטי הנהוג ו/או בחיוב חד פעמי בגין היטלים ואגרות עפ"י חוקי העזר העירוניים הרלוונטיים, הכל כמפורט בנספח א'.

העירייה שומרת לעצמה את הזכות להגדיל או להקטין את היקף השירותים על פי שיקול דעתה הבלעדי וכן לפצל את ביצוע העבודות כולן או חלקן, בין מציעים שונים, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי ולא צורך בהנמקה.

העירייה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.

אין לשלוח הצעות בכל דרך אחרת למעט מסירה ידנית.

הוראות מפורטות נוספות מצויות במסמכי המכרז.           

לברורים ניתן לפנות לגב' רינה יוסף טלפון: 08-9951604 בשעות 09:00 – 15:30. 

מכרז מס' 42/2018 - הצעות לשירותי תכנון וניהול תכנון עבור הכנת תכנית מפורטת לשינויים תכנוניים והוספת כ-200 יח"ד בשכונת יהושפט

עיריית ערד מזמינה בזה הצעות ממתכננים למתן שירותי תכנון וניהול תכנון עריכת תכנית מפורטת (תב"ע) לעריכת שינויים תכנוניים והוספת 200 יח"ד בשכונת יהושפט בערד.

ניתן לעיין בטפסים, תכניות, תנאי המכרז וטפסי ההצעה בלשכת מנכ"ל העירייה או באתר העירייה www.arad.muni.il החל מתאריך 29/10/2018 בשעה 12:00

את מסמכי המכרז יש לרכוש תמורת 1,500 ₪ שיגבו ולא יוחזרו. תשלום במחלקת גבייה בימים א', ד', ה' בין השעות 08:30-12:30; ביום א' בין השעות 16:00-18:30; ביום ג' בין השעות 08:30-15:30; ביום ב' אין קבלת קהל.

ההצעה תוגש במעטפה סגורה במסירה ידנית עד ליום 29/11/2018 בשעה 16:00 לתיבת המכרזים של עיריית ערד בלשכת מנכ"ל העירייה.

תנאי סף:

1. המציע יעמיד מטעמו מנהל פרויקט ואדריכל הרשומים בפנקס המהנדסים והאדריכלים לפי חוק המהנדסים והאדריכלים, תשי"ח-1958, בעלי תואר אקדמאי המוכר מטעם מוסדות המוכרים ע"י המועצה להשכלה גבוהה או תעודות מחו"ל שיש להם שקילות ממשרד החינוך.

2. המציע, מנהל הפרויקט והאדריכל רשומים, או יתחייבו בכתב ההצעה להירשם, במאגר המתכננים של משרד הבינוי והשיכון.

3. המציע ניהל ב-7 השנים האחרונות לפחות 3 תכניות מפורטות בהיקף של 300 יח"ד לפחות. כמו כן, יתר צוות התכנון עומד בכשירויות המצוינות בסעיף  5 במכרז.

4. המציע יעמיד מטעמו יועצים בתחומים הבאים: אדריכלות, אדריכלות נוף, תנועה, דרכים, שמאות, קרקע, ניקוז, מים וביוב, תקשורת וחשמל, פרוגרמטור, סביבה, תיאום תשתיות, כלכלן ומודד.

5. ההצעה תוגש רק ע"י ישות משפטית אחת, יחיד או תאגיד רשום כחוק בישראל או שותפות רשומה אחת.

רשאים להשתתף במכרז זה רק מציעים העומדים בכל התנאים לעיל במצטבר.

רקע כללי:

1.       מיקום התכנית-  חלקה הדרומי של שכונת יהושפט, לפי המסומן בתצ"א המצורפת כנספח א'

2.       שטח המגרש- כ-75 דונם. 

3.       תכניות חלות: בגבולות התכנית 24/מק/2022, 24/מק/2010, 24/במ/216.

4.       מטרות התכנית

·         הוספת 200 יח"ד בתמהיל מגוון תוך השתלבות בתמהיל הקיים.

·         תכנון מחדש של השטחים הפתוחים ועריכת שינויים בשכונה.

·         התרת מגוון שימושים למגרשים ביעוד מבני ציבור.

תיאור כללי של העבודה:

1.      תכנון תכנית מפורטת (תב"ע) בקנ"מ 1:1250 והבאתה לאישור בועדה המחוזית  – תהליך 5 לפי משרד השיכון והבינוי.

2.      הכנת נספח בינוי ופיתוח בקנ"מ 1:500 - תהליך 6 במשרד הבינוי והשיכון.

3.      ניהול עבודות התכנון.

לברורים ניתן לפנות למשרד מחלקת ההנדסה בטלפון 08-9951616 בין השעות 09:00-14:00.

מכרז פומבי 33/2018 : החלפת גופי תאורה בהיכל ספורט תיכון ערד

עיריית ערד מזמינה בזה הצעות מקבלנים לביצוע: החלפת גופי תאורה בהיכל ספורט תיכון ערד

ניתן לעיין בטפסים, תכניות, תנאי מכרז, וטפסי הצעה בלשכת מנכ"ל העירייה או באתר העירייה www.arad.muni.il החל מתאריך 24/10/2018 בשעה 12:00.

את מסמכי המכרז יש לרכוש תמורת 1,000 ₪ שיגבו ולא יוחזרו. תשלום במחלקת גביה בימים  א', ד', ה'  בין  השעות 08:30 – 12:30; אחה"צ, ביום א' בין השעות 16:00 - 18:30; יום ג' בין השעות 08:30 - 15:30; יום ב' אין קבלת קהל.

ההצעה תוגש במעטפה סגורה במסירה ידנית, עד ליום 22/11/2018 בשעה 16:00 לתיבת המכרזים של עיריית ערד, בלשכת מנכ"ל העירייה.

תנאי סף: קבלן רשום ברשם הקבלנים

תיאור כללי של העבודה: החלפות גופי תאורה בהיכל ספורט שבתיכון, סימון ושילוט לוח חשמל בהתאם לרבות שינוים והתאמות באביזרי ואמצעי תלייה, הכול בהתאם למפורט במסמכי המכרז.

העירייה שומרת לעצמה את הזכות להפחית ולהגדיל את היקף העבודה לפי ראות עיניה.

בעת הדיון תתחשב העירייה ביכולתו של המציע.

סיור הקבלנים יתקיים ביום 07/11/2018 בשעה 10:30 נפגשים במחלקת הביצוע. השתתפות בסיור זה הינה חובה כדי להשתתף במכרז. קבלן שלא ישתתף בסיור, הצעתו תיפסל.

לברורים ניתן לפנות למשרד מחלקת הביצוע בטלפון: 08-9951620 בשעות 09:00 – 14:00.

מכרז מס' 41/2018: מתן שירותי סלולר ואספקת מכשירי רט"ן

1.עיריית ערד מזמינה בזה הצעות לאספקת שרותי סלולר ומכשירים סלולאריים (ציוד קצה) הכוללים יכולות משלוח הודעות טקסט (מסרונים), סנכרון יומן אלקטרוני ואנשי קשר מרשת העירייה, יכולת גלישה בהתאם לחבילה נבחרת, ניווט ומכשיר קבוע לרכב בהתאם לחבילה נבחרת.

2.מטרת המכרז הינה: להסדיר את אופן התקשרות בין העירייה לבין חברת התקשורת בחוזה מסודר, לקבוע צורת קבלת שירות, לקבוע תמחיר לחבילות, מחיר לשירותי תוכן שונים וסוגי מכשירים ולהגדיר מפרט מחירים מוסדר לחבילות שירות השונות הניתנים לשינוי/הוספה בצורה מודולארית.

3.ההזמנה כוללת הצעה משולבת של החלפת מכשירים קיימים, מכשירים קבועים ברכב מהחברה המספקת שירות כיום והוספת מכשירים חדשים בהתאם לצורך.

4.ניתן לעיין בטפסים, תנאי הסף ותנאי מכרז, וטפסי הצעה בלשכת מנכ"ל העירייה או באתר העירייה www.arad.muni.il , החל מתאריך 24/10/2018 בשעה 12:00.

5.את מסמכי המכרז יש לרכוש תמורת 1,000 ₪ שיגבו ולא יוחזרו. תשלום במחלקת גביה בימים  א', ד', ה'  בין  השעות 08:30 – 12:30; אחה"צ, ביום א' בין השעות 16:00 - 18:30; יום ג' בין השעות 08:30 - 15:30; יום ב' אין קבלת קהל.

6.אין העירייה מתחייבת לקבל הצעה הזולה ביותר או איזו הצעה שהיא. כן, תהיה העירייה רשאית לפצל את העבודה בין מספר מציעים לפי שיקול דעתה.

7. את ההצעות בשני עותקים, יחד עם כל מסמכי המכרז כשהם חתומים ע"י המציע, יש להכניס למעטפה סגורה, לפי העניין, שעליהן יצוין שם המכרז ומספרו בלבד. בתוך כל מעטפה, תוכנס ההצעה הכספית, גם היא בתוך מעטפה סגורה, עם ציון שם המציע ומס' המכרז.

8. את מעטפות ההצעות יש להכניס – בנוכחות עובד העירייה שיהיה במקום - לתיבת המכרזים במשרד מנכ"ל העירייה ברח' הפלמ"ח 6 בערד לא יאוחר מ 18/11/2018 בשעה 16:00. את ההצעות יש למסור במסירה אישית. לא תתקבלנה הצעות בדרך אחרת.

9. העירייה אינה מתחייבת לבחור בהצעה הזולה ביותר או בכל הצעה אחרת והיא תהיה זכאית לבטל את המכרז ו/או לשנות אותו עד להגשת ההצעות, ואין בפרסומו משום התחייבות כלשהי כלפי מציע או בפועל ו/או בא כוחו.

10. משתתפים במכרז יכולים להיות רק חברות בעלות היתר למתן שירותי סלולר סלולארית על ידי משרד התקשורת (רט"ן), בעלי ניסיון קודם במתן שירות נשוא המכרז לשלוש רשויות מקומיות/ארגונים גדולים בחמש שנים האחרונות.

ניתן להעביר שאלות הבהרה עד 07.11.18, התשובות ינתנו עד 11.11.18.