רכישת מכרזים

לתשלום עבור רכישת מכרזים פומביים במחלקת הגבייה, שעות קבלת קהל כדלקמן:

יום א' 08:30-12:30    16:00-18:30

יום ב' אין קבלת קהל

יום ג' 08:30-15:30

יום ד' 08:30-12:30

מכרז פומבי 23/2017 - מתן שירותי ביטוח

עיריית ערד  (להלן: "הרשות") מזמינה בזאת הצעות למתן שירותי ביטוח לרשות, וכל הפעולות הנלוות לצורך מתן השירותים, בהתאם לתנאים המפורטים במכרז, בהסכם ובנספחיו וכפי שיורה המנהל מטעם הרשות.

ניתן לעיין במסמכי המכרז, תנאי סף למכרז, וטפסי הצעה בלשכת מנכ"ל העירייה או באתר העירייה www.arad.muni.il  החל מתאריך 26/09/2017 החל מהשעה 12:00.

את מסמכי המכרז יש לרכוש תמורת 2,500 ₪ שיגבו ולא יוחזרו. תשלום במחלקת גביה בימים  א', ד', ה'  בין  השעות 08:30 – 12:30; אחה"צ, ביום א' בין השעות 16:00-  18:30; יום ג' בין השעות 08:30-15:30; יום ב' אין קבלת קהל.

ניסיון התביעות של הרשות יימסר עם רכישת חוברת המכרז.

ההצעה תוגש במעטפה סגורה במסירה ידנית, עד ליום 29/10/2017 בשעה 16:00 לתיבת המכרזים של עיריית ערד, בלשכת מנכ"ל העירייה.

מעטפות המכרז ו/או מסמכים שימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל, יפסלו ולא יכללו במניין מסמכי המכרז שיידונו על ידי המזמין.

מובהר בזאת כי השימוש בלשון "הצעה" בגוף הפרסום, אינו בא להכשיר את מסמכי המכרז שיוגשו על ידי המשתתף לכדי הצעה עפ"י דיני המכרזים.

אין הרשות מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.  

לברורים ניתן לפנות לאחראית הביטוחים בעירייה, הגב' ויולט וקנין בטלפון:08-9951627 בשעות 09:00 – 14:00.

עו"ד ניסן בן חמו, ראש העיר.        

הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד עפ"י תקנה 3(4) ו/או התקשרות עם יועץ/מתכנן/מפקח עפ"י תקנה 3 (8) לתקנות העיריות (מכרזים), התשמ"ח - 1987

עיריית ערד מעוניינת לאשר את ההתקשרות עם חברת "ביתנית" לצורך הקמת חדר שנאים, וזאת עפ"י פירוט בחוות הדעת המצ"ב. אדם הסבור כי קיים ספק המסוגל לבצע את ההתקשרות רשאי לפנות לעיריית ערד באמצעות אתר האינטרנט ו/או בפניה למחלקת הרכש העירונית בפקס : 08-9951214 (לאישור קבלת הפקס בטלפון 08-9951677), עד ליום 08.10.17 בשעה 10:00 בבוקר.

מכרז פומבי 18/2017 – ביצוע מבנים מתועשים

עיריית ערד מזמינה בזה הצעות מקבלנים לביצוע: תכנון, ייצור והקמה של מבנים מתועשים. ניתן לעיין בטפסים, תכניות, תנאי מכרז, וטפסי הצעה בלשכת מנכ"ל העירייה או באתר העירייה www.arad.muni.il החל מתאריך 24/08/2017 החל מהשעה 12:00. את מסמכי המכרז יש לרכוש תמורת 1,000 ₪ שיגבו ולא יוחזרו. תשלום במחלקת גביה בימים  א', ד', ה'  בין  השעות 08:30 – 12:30; אחה"צ, ביום א' בין השעות 16:00-  18:30; יום ג' בין השעות 08:30-15:30; יום ב' אין קבלת קהל.

ההצעה תוגש במעטפה סגורה במסירה ידנית, עד ליום 25/09/2017 בשעה 16:00 לתיבת המכרזים של עיריית ערד, בלשכת מנכ"ל העירייה.

תנאי הסף להשתתפות במכרזקבלן רשום ברשם הקבלנים בענף 100 סיווג א'1, וכן  3 המלצות מגופים ציבוריים על ביצוע מבנים מתועשים בהיקפים של 300 אלף ₪ לפחות למבנה.

תיאור כללי של העבודה: תכנון, ייצור והקמה של מבנים מתועשים בחוזה תלת שנתי.

העירייה שומרת לעצמה את הזכות להפחית ולהגדיל את היקף העבודה לפי ראות עיניה. בעת הדיון תתחשב העירייה ביכולתו של המציע.

סיור הקבלנים יתקיים ביום 11/09/2017 בשעה 09:00 נפגשים במחלקת ביצוע בעירייה.  השתתפות בסיור זה הינה חובה כדי להשתתף במכרז. קבלן שלא ישתתף בסיור, הצעתו תיפסל. לברורים ניתן לפנות למשרד מחלקת הביצוע בטלפון: 08-9951620 בשעות 09:00 – 14:00.

                                                                                        עו"ד ניסן בן חמו , ראש העיר

 

מכרזים לשנת 2016 שהגשתם הסתיימה