קול קורא להפקת אירוע חצי מרתון ערד - מצדה

עיריית ערד מבקשת לקבל הצעות להפקת אירוע חצי מרתון ערד - מצדה

רקע

1. עיריית ערד (להלן "העירייה") מעוניינת לקיים את האירוע שבנדון ובמסגרת בקשה זו מבקשת היא לקבל הצעות  להפקת האירוע (להלן "האירוע").

2. מטרתה של הבקשה הינה לקבל הצעות מהמעוניינים להפיק את האירוע.

השירותים ועיקרי העבודה

3. השירות הנדרש להפקת האירוע הינו כמפורט להלן.

4. עיקר ההצעה הנדרשת: הפקת אירוע חצי מרתון ערד – מצדה.

5. אופן הגשת ההצעות:

המעוניינים להגיש הצעה יעבירו את הצעתם  עד לתאריך ה- 26/04/2017 בשעה 16:00. במעטפה סגורה לתיבת המכרזים בלשכת מנכ"ל העירייה בימים א- ה בין השעות 08:00-16:00

יש לציין על גבי המעטפה " הצעה להפקת אירוע חצי מרתון ערד - מצדה".

ניתן לעיין בטפסים, תנאי מכרז, וטפסי הצעה בלשכת מנכ"ל העירייה או באתר העירייה www.arad.muni.il החל מתאריך 19/04/2017 החל מהשעה 12:00.

6. שאלות הבהרה

6.1 שאלות ובקשות להבהרות ניתן לשלוח לפקס' 08-9951685 עד לתאריך 23/04/2017.

6.2 העירייה תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להתייחס לשאלות ו/או לבקשות ההבהרה, מענה  עד לתאריך 24/04/2017.

6.3 תשובות ההבהרה ישלחו למציעים וגם יפורסמו באתר האינטרנט של העירייה בכתובת www.arad.muni.il  תחת לשונית "שרות לתושב" /"קול קורא".

6.4 העירייה תבחן את ההצעות שיתקבלו מהמציעים וכן תהיה רשאית לפנות אל המציעים, כולם או חלקם, בבקשה לקבל מהם הבהרות וכן כל מידע נוסף.

7. הצגת ההצעה

7.1 העירייה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, תזמין לראיון מי מבין המציעים לצורך קבלת מידע נוסף וכן רשאית היא לבקש כי המשיב יבצע מצגת של הפרויקט המוצע.

7.2 ההצגה כאמור תתקיים במסגרת מפגש שייערך בערד ויתואם מראש.

תנאי סף

על המציע לצרף אסמכתאות להפקת 3 אירועים דומים לפחות בשלוש שנים האחרונות.

 עו"ד, ניסן בן חמו, ראש העיר.