הודעה בדבר הגשת בקשה להקצאת קרקע לצרכי ציבור

בכוונת עיריית ערד לדון בבקשה שהוגשה להקצאת קרקע לצרכי ציבור כמפורט להלן.

ההקצאה כפופה לנוהלי משרד הפנים כפי שפורסמו בחוזרי מנכ"ל 5/2001 6/2002 7/2004  "נוהל הקצאת קרקעות ומבנים ללא תמורה או בתמורה סמלית" והודעה זו על פיהם.

להלן הקרקע המבוקשת להקצאה והעמותה המבקשת;

 

גוש/חלקה/מגרש

שם המבקש

מס' עמותה

כתובת הנכס

מטרת השימוש

4/17/100255A

"לומדים – היכל התורה והחסד"

580526264

צבר 15

בית כנסת

עיריית ערד פרסמה באתר האינטרנט של העירייה תבחינים ועקרונות להקצאת קרקעות ומבנים במסגרת נוהל הקצאת קרקעות ומבנים ללא תמורה או בתמורה סמלית  ופירוט הנכסים אשר העירייה מעמידה להקצאה. נא לעיין לפני מילוי הטפסים  באתר האינטרנט של העירייה www.arad.muni.il. את הטפסים יש למלא בכתב יד קריא וברור (לא להדפיס) ולצרף את כל המסמכים הרלוונטיים. רק בקשות שמולאו במלואן ידונו בוועדת הקצאות.

יש למסור את הבקשות במעטפה סגורה עד ליום  06.05.18 בשעה 15:45 במשרד אחראית נכסי העירייה.

מתן רשות שימוש במקרקעין יהיו על פי תבחינים לקבלת רשות שימוש במקרקעין לשימושים לעיל. כפי שאושר במועצת העיר, בהתאם לנוהל משרד הפנים.

מודגש בזאת כי על פי חוזר מנכ"ל משרד הפנים על העמותה והגורם המצוין בפרסום זה מחויב לשאת בעלות הפרסום. תשלום זה יהווה תנאי להעלאת הבקשה לדיון בוועדת הקצאות, ויש להסדירו תוך 30 יום מיום פרסום זה. אין בפרסום מודעה זו משום התחייבות מטעם העירייה לביצוע ההקצאה.

לשאלות ובירורים יש לפנות לעו"ד גלית אופק, אחראית נכסים  בימים א'- ה' 15:45- 08:00. טל': 08-9951722.