היתר שימוש חורג למשפחתון:

הרינו להביא לידיעתכם למען הסר ספק את החלטת ועדת המשנה לתכנון ובניה מס' 2015204 מתאריך 28/06/2015 בה נקבע מספר מקסימאלי להחלת שימוש חורג למשפחתונים – וכך נקבע:

פטור משימוש חורג יינתן עד 5 (חמישה) ילדים (משפחתון) בלבד. (אין צורך ברישיון עסק להפעלת משפחתון).

כמו כן, מי אשר יש בידו סמל משפחתון מהתמ"ת והעומד בתנאי הפטור עפ"י פקודת הפיטורין לא יחויב בתשלום ארנונה.