הפעלת סככת אבטיחים – קיץ 2017

עיריית ערד, בכפוף לאישור מנהל מקרקעי ישראל, מקצה מקום לסככת אבטיחים ברחוב הקנאים 27 מול קניון ערד (שטח כורכר). המעוניינים להפעיל סככת אבטיחים במקום המפורט לעיל, מתבקשים להגיש הצעת מחיר, למחלקת הרכש בעיריית ערד.

סכום ההצעה לא יפחת מ – 500 ₪ לחודש.

את ההצעות יש להגיש במעטפה סגורה למחלקת הרכש בעיריית ערד עד לתאריך 25/04/2017 בשעה 16:00.

העירייה אינה מחויבת לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר, או כל הצעה אחרת.

על מנת להסיר כל ספק, תנאים נוספים לקבלת היתר הם:

1.       הגשת סקיצה / תכנית מיקום הסככה.

2.       ביטוח צד ג' בתוקף לתקופת ההתקשרות.

3.       ערבות בנקאית על סך 10,000 ₪.