מועצת העיר

המועצה היא "בית הנבחרים" המקומי, כלומר: המוסד העליון של העיר או היישוב. זה הגוף אשר יותר מכל גורם מקומי אחר, מוסמך לקבוע את תנאי החיים במקום ולהשפיע על איכותם. וכמובן גם על הסדר הציבורי.

חברי מועצת העיר נבחרים בבחירות דמוקרטיות אחת ל-5 שנים. חברי המועצה מייצגים את הציבור על פי כוחם באכלוסיה ובהתאם לתוצאות הבחירות. מועצת העיר מתכנסת אחת לחודש ומקיימת דיונים בנושאים השוטפים של חיי העיר, מאשרת תקציבים כספיים וממליצה לראש העיר על מדיניות בניהול העיר. חברי המועצה מכהנים בועדות העירייה השונות כגון: חינוך, כספים, מכרזים, איכות הסביבה וכדומה.

להלן הקישור לפרוטוקולים של ישיבות מועצת העיר.

חברי מועצת העיר

עו"ד ניסן בן חמו ראש העיר ערד

ראש העיר עו"ד ניסן בן חמו

טלפון: 08-9951601

אימייל: nisan@arad.muni.il

מר דודי אוחנונה סגן ומ"מ ראש העיר

דודי אוחנונה

טלפון: 08-9951777

אימייל: dudi@arad.muni.il

מר אלי מצליח סגן ראש העיר

אלי מצליח

טלפון : 08-9951750

אימייל: masliah06@gmail.com

מר עופר ארצי סגן ראש העיר

עופר ארצי

פלאפון: 053-8254814

אימייל: ofer01@gmail.com

גב' פלורי שטרלינג

פלורי שטרלינג

פלאפון: 054-3551771

איימל:  floriesh@walla.com

גב' ריקה צמח

ריקה צמח

פלאפון: 054-5653061

איימייל: r.tzemach@gmail.com

מר קונסטנטין קוצ'נוב

קונסטנטין קוצ'נוב

אימייל: kuchanov@gmail.com

מר מנו ביטמן

מנו ביטמן

פלאפון: 052-3736505

אימייל: limorbitman@walla.co.il

מר חיים מזרחי

חיים מזרחי

פלאפון: 050-6263376

אימייל: haim3105@gmail.com

מר ולד סנדלרסקי

ולד סנדלרסקי

טלפון: 052-8024416

מר משה קווס

משה קווס

פלאפון: 050-7400062

אימייל: moshekavas1@gmail.coml

מר שמחה ברוך שלסר

שמחה ברוך שלסר

פלאפון: 052-7111920

אימייל: s9971920@gmail.com

מר אברהם ארנרייך

אברהם ארנרייך

פלאפון: 052-7182100

אימייל: 8677601@gmail.com

מר יצחק וייס

יצחק וייס

פלאפון: 057-3186655

אימייל: ymweis@walla.com